Algemene voorwaarden

Art. 1. Toepassing van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- en verkoopsovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna "klant" genoemd, afgesloten met Natlynails,                                       

gezeteld te Molenstraatje 16, 9230 Wetteren in België  en met ondernemingsnummer BE0887.445.872

Deze algemene voorwaarden hebben steeds  voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Natlynails kan specifieke bepalingen van de algemene voorwaarden wijzigen. Daarom is het noodzakelijk dat u ze bij elk bezoek aan de website herleest. Wij gaan ervan uit dat u bij het valideren van uw bestelling de algemene voorwaarden gelezen en geaccepteerd hebt. Elke bestelling  impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden.

 

Art. 2. Vermelde prijzen

 

Alle op deze website vermelde prijzen zijn in Euro .

Tenzij anders aangegeven gaat het altijd om 1 exemplaar van het genoemde artikel.

Natlynails behoudt zich het recht voor haar prijzen zonder voorafgaandelijke aankondiging tussentijds te wijzigen.

 

Art. 3. Koopovereenkomst en bestelling

 

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van een bestelling via deze website. Tijdens het bestelproces dient u het vakje 'ik heb de Verkoopsvoorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord' aan te vinken. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

Elke aankoop is definitief vanaf het moment dat u een bevestiging ontvangt van uw bestelling. Bestellingen bij Natlynails kunnen geplaatst worden door elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar, die  ofwel professioneel of startende zelfstandige is.

 

Art. 4. Betaalvoorwaarden

 

De betaalvoorwaarden voor Natlynails zijn de volgende:

-   Betaling bij bestelling met overschrijving

-   Afhaling in onze winkel waar u cash en ook met de Bancontactapp. kunt betalen.

Bestellingen die via overschrijving worden voldaan, worden pas verzonden na bijschrijving van het volledige factuurbedrag.

 

Art. 5. Aanbiedingen, kortingen en andere acties

 

Aanbiedingen zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn aangekondigd door Natlynails en gelden alleen voor vastgestelde perioden en / of speciale gelegenheden en zijn dus altijd in de tijd beperkt. Mondelinge afspraken zijn enkel geldig indien ze schriftelijk door Natlynails worden bevestigd. Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle eerdere kortingsregelingen welke mogelijkerwijs aan cliënten en / of producten gekoppeld zijn.

 

Art. 6. Beschikbaarheid van de producten

 

Onze producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. De indicatie voor de beschikbaarheid van een product wordt aan ons bekend gemaakt door onze leveranciers, en worden u medegedeeld op het moment dat een bestelling gedaan wordt. Alle fouten en eventuele wijzigingen zijn onafhankelijk van onze wil en vallen niet binnen onze verantwoordelijkheid. Mocht een product na bestelling niet beschikbaar zijn, dan wordt u hiervan per e-mail zo snel mogelijk op de hoogte gebracht, waarna u, als u dat wilt, uw bestelling kunt annuleren als de wachttijd meer dan 15 werkdagen bedraagt.

Met uitzondering van bestellingen van de categorie  saloninrichting en speciaal op aanvraag gemaakte producten, deze kunnen niet geannuleerd worden.

 

 

Art. 7. Verzending en levering

 

Met uitzondering van uitdrukkelijk verzoek van de klant selecteert Natlynails de manier waarop  de producten verzonden worden. Deze worden verstuurd voor het risico en de kosten van de ontvanger. De klant moet zich bij ontvangst van het product ervan verzekeren dat het in goede staat is en eventuele bezwaren aantekenen bij de transporteur binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn. Opgelet , de vermeldingen "onder voorbehoud van controle" of "onder voorbehoud van uitpakken" hebben geen enkele wettige geldigheid bij transporteurs of verzekeraars. De klant is verplicht bewijs voor te leggen van elk ontbreken of defect. Natlynails doet er alles aan de vermelde leveringstijd te respecteren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering en accepteert in deze optiek geen enkele annulering van een bestelling. Een bestelling van meerdere artikelen die niet op voorraad zijn  kan een langere levertijd tot gevolg hebben, of een annulering.

 

Art. 8. Bezwaren

 

Als de ontvangen producten niet conform de factuur zijn, dient de klant Natlynails hiervan onmiddellijk en niet later dan 48 uur na ontvangst van de producten op de hoogte te brengen. Elk bezwaar van moet opgestuurd worden met een kopie van de rekening.

 

Art. 9. Aansprakelijkheid

 

De goederen en diensten welke door Natlynails geleverd worden zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik door daartoe op volgende wijze opgeleide beroepsbeoefenaren. Natlynails accepteerdt op generlei wijze verantwoording voor onoordeelkundig gebruik van de door haar geleverde producten. Natlynails stelt zich eveneens niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik c.q. de toepassing van de producten welke duiden op aanwezigheid van allergieën en/of andere ziektebeelden bij zowel de gebruiker / koper als de klant.

 

Art. 10. Offerte

 

Afbeeldingen, maat- en gewichtsopgave, enz. welke de verkoper verstrekt in catalogi, de webshop of anderszins, zijn niet bindenden uitsluitend bedoeld om een voorstelling te geven van het aangeboden artikel. Afwijkingen in welke vorm dan ook geven de koper niet het recht de goederen te weigeren, betaling achterwege te laten of schadevergoeding te eisen. Toezendingen van catalogi en/of prijslijsten verplichten de verkoper niet tot levering en blijven zijn eigendom.

 

Art.11. Verzaking, annulering en omruiling

 

Zoals bepaald in Art. 3., levert Natlynails uitsluitend producten aan professionele gebruikers. Er is dan ook geen verzakingsrecht van toepassing overeenkomstig Art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument.

Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn. Bij annulering van een order door de klant is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de geannuleerde order, zonder dat de verkoper ertoe gehouden is enige schade aan te tonen. Wenst u door uitzonderlijke omstandigheden toch te informeren of een bestelling geannuleerd kan worden, dan dient u ons binnen 7 dagen na bestelling (inclusief de besteldatum) schriftelijk of via e-mail te contacteren. 7 dagen na besteldatum is de koper wettelijk verplicht de bestelde goederen af te nemen en te betalen.

Om hygiënische redenen kunnen geopende verpakkingen van verbruiksproducten niet omruilen of als terugzending aanvaarden, enkel gesealde verpakking worden terug genomen.

 

Art . 12. Opeisbaarheid

 

De niet-betaling op haar vervaldag van één factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet-vervallen facturen van rechtswijze onmiddellijk opeisbaar.

 

Art. 13. Interesten

 

Betalingen dienen te gebeuren volgens de aangegeven betalingscondities. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 2% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper ingebreke is te betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij tot ontbinding der overeenkomst besluiten en schadevergoeding vorderen.

 

Art.14. Betwistingen

 

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle betwistingen is uitsluitend de rechtbank van Dendermonde bevoegd.

 

Art. 15. Gegevensbescherming autoriteit

 

Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop op afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden. Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd dan worden deze gegevens door Natlynails behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.

Art 16.

Klanten met een afspraak in de nagelstudio dienen hun afspraak 24uur op voorhand te annuleren anders word deze aangerekend.

Art  17.

Inschrijvingen voor opleidingen diennen op voorhand betaald te worden, annuleren kan enkel met een grondige rede anders word deze gewoon aangerekend.

 

 

 

Informatie

Natlynails
Molenstraatje 16
9230 Wetteren

Contact Us

09/334.50.49
0475/92.03.53
info@natlynails.be